Slovenka 2

Projekt SLOVENKA2 sprístupňuje komunikácie

Banská Bystrica, 30. október 2019 – V auguste tohto roka investor projektu ARKON, a.s., podal žiadosť o stavebné povolenie pre účely otvorenia niekoľkých komunikácií a spustenia prevádzky objektov v blízkosti Strieborného námestia. V súlade s platnými povoleniami sa developer pripravuje na sprístupnenie spevnených plôch, ktoré zahŕňajú parkovacie miesta či chodník vedúci k Ceste na amfiteáter.

Areál poodhalí viac zo svojho vnútra

Na základe nariadenia Oddelenia dopravných stavieb Mesta Banská Bystrica, plánuje spoločnosť v blízkych dňoch presun plota, ktorý ohraničuje areál bývalej textilky v blízkosti zastávky MHD na Striebornom námestí. Na pozemku patriacom developerovi sa nachádzajú mestské komunikácie, ktoré neboli historicky vyňaté z areálu fabriky ani počas jeho vlastníctva predošlými záujemcami o development v tejto oblasti.

„Verejné komunikácie, ktoré sa nachádzajú na našich pozemkoch, teraz sprístupníme mestu. V blízkom období nás preto čaká presun a úprava oplotenia a s tým spojený presun hmôt v areáli. Úpravy sú v súlade s požiadavkami, ktoré nám vyplynuli z nariadenia Oddelenia dopravných stavieb Mesta Banská Bystrica vydaného dňa 22.5.2019, s termínom uskutočniť nariadené úpravy do 15.11.2019. Práce na úpravách nijako nenarušia plynulosť dopravy na Striebornom námestí a neovplyvnia ani cestujúcich verejnou dopravou,“ približuje projektový manažér SLOVENKA2 Adrián Švec.

Komunitné stavby dostali zelenú

Projekt pre predajné miesto a bistro v budovách komunitných stavieb, ktoré sú na mieste zložené, získal konečné súhlasné stanovisko od Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica v auguste tohto roka. Na základe tohto stanoviska požiadal developer o zmenu stavby pred dokončením na komunitné stavby. Po získaní stavebných povolení a následnej kolaudácii plánuje developer spustiť prevádzky na začiatku budúceho roka. Skúšobnú prevádzku bistra chce po súhlase dotknutých orgánov spustiť ešte tento rok, spolu s čiastočným sprístupnením areálu a otvorením chodníka.

Chodník k univerzite ešte pred zimou

Chodník je súčasťou komplexného plánu revitalizovať najcennejšiu časť územia pozdĺž potoka Bystrica, kde je v budúcnosti plánovaná promenáda a ďalšie oddychové zóny v kontakte s vodou.

„Otvorenie chodníka ešte pred zimou vnímame ako praktickú pomoc pre peších, ktorí sa od Strieborného námestia presúvajú na ulicu Cesta na amfiteáter. Veríme, že nielen pedagógovia a študenti ocenia osvetlený a aj v zime udržiavaný chodník medzi dôležitými bodmi v tomto priestore,“opisuje podobu chodníka Adrián Švec.

SLOVENKA2 má ešte pred sebou proces odborného prerokovania a následného schválenia urbanistickej štúdie, ktorá rieši priestorové usporiadanie a funkčné využívanie areálu. Konečné znenie štúdie má primárne za cieľ priniesť efektívnejšie dopravné a urbanistické riešenia novej mestskej štvrte, ale aj oblastí v jej bezprostrednej blízkosti. V dopravno-kapacitnom posúdení už štúdia počíta s funkčným kľúčovým napojením mestského tranzitu na rýchlostnú cestu R1 s plánovaným dokončením cesty III/2419 v oblasti Kostiviarska. Toto napojenie odľahčí spojenie niekoľkých mestských častí, vrátane sídliska Sásová s centrom mesta a motoristom v úsekoch ulíc Lazovná, Bottova a Strieborné námestie tak umožní plynulejší presun.

O PROJEKTE SLOVENKA2

Spoločnosť ARKON pripravuje konverziu areálu niekdajšej textilky na modernú mestskú štvrť, ktorá prirodzene rozšíri centrum Banskej Bystrice a vráti doteraz nevyužívaný priestor späť do života mesta. Na ploche viac ako 4 hektáre vznikne v niekoľkých etapách ucelená mestská štvrť SLOVENKA2 s jednotným architektonickým dizajnom, v ktorej bude zastúpené bývanie aj priestory na prácu, nákupy a voľný čas.

Transformáciou prejde aj Strieborné námestie, ktoré by sa z čisto tranzitného priestoru malo zmeniť na živé centrum spoločenského diania a zároveň atraktívnu vstupnú bránu nielen do novej štvrte, ale aj centra mesta. Potok Bystrica dostane vynovené nábrežie a celú štvrť prepoja zelené priestory a priechodné vnútrobloky. Zámerom je tiež realizovať v území napojenie cyklochodníka, čím sa môže podporiť vytvorenie súvislej trasy po osi Hušták-SLOVENKA2 až po Medený Hámor s možným pokračovaním na Laskomerskú dolinu a sídlisko Severná.

O SPOLOČNOSTI ARKON, A.S.

Investičná spoločnosť ARKON sa popri developmente zaoberá akvizíciami perspektívnych výrobných a energetických spoločností, ako aj podporou vývoja špičkových priemyselných technológií a startupov. Pri developerských projektoch sa sústreďuje najmä na región Banskobystrického kraja. Má za sebou viaceré úspešné realizácie, ako sú EMPORIA City Residence a Rezidencia HRON vo Zvolene a projekt obchodného centra GALÉRIA v Lučenci. Spoločnosť zamestnáva približne 450 ľudí a celková hodnota ňou spravovaných aktív predstavuje 100 mil. eur.

WWW.ARKON.AS

Nechajte nám
na seba kontakt a majte všetky informácie o projekte ako prví.

*Záujemcov budeme kontaktovať s ponukami podľa poradia ako boli zaregistrovaní.

Ďakujeme

za Váš záujem o kúpu bytuzriadenie obchodnej prevádzkyprenájom kancelárií vo vznikajúcej štvrti SLOVENKA2 v srdci Banskej Bystrice.

S priateľským pozdravom.

Tím Arkon