Slovenka 2

Aktuálny stav projektu SLOVENKA2 v Banskej Bystrici

Banská Bystrica, 24. júla 2019 – Na základe schváleného zadania pre spracovanie urbanistickej štúdie pre projekt SLOVENKA2 z apríla 2019, pokračuje investor projektu, ARKON, a.s., v príprave ďalších podkladov pre získanie územného rozhodnutia. Keďže územie niekdajšej textilky Slovenka v Banskej Bystrici zásadne ovplyvní aj vzťahy v širšej lokalite, návrh projektu vzniká v dlhodobej diskusii s mestom a všetkými dotknutými inštitúciami a orgánmi. Z pohľadu vedenia mesta je preto podrobne posudzované najmä budúce riešenie dopravy a verejných priestranstiev v rámci aj blízkom okolí projektu.

Komplexné posúdenie širšieho územia, ale aj potreba aktualizácie územného plánu, ktorá sa však týka nielen samotného projektu ale aj iných častí mesta, sa prirodzene odrazila aj v posunoch v časovom harmonograme projektu.

„Územie Slovenky je pre Banskú Bystricu veľmi dôležité, a preto projekt takého rozsahu, akým je SLOVENKA2, musí vznikať v zhode s potrebami a požiadavkami mesta a jeho obyvateľov. My ako investor to plne rešpektujeme a vďaka finančnej sile skupiny ARKON sme na to finančne aj z pohľadu riadenia projektu pripravení,“ uviedol projektový manažér SLOVENKA2 Adrián Švec. „Našim spoločným cieľom spolu s mestom je, aby SLOVENKA2 priniesla do lokality vysokú kvalitu urbanizmu aj verejného priestoru, a aby prispela k lepšiemu životu v celom meste, napríklad aj dobrým dopravným riešením.“

Výsledkom doterajších rokovaní investora s mestom je niekoľko úprav v pôvodnom projekte, ktorých spoločným menovateľom je najmä snaha o skvalitnenie verejného priestoru:

  • Predĺženie Stoličkovej ulice aj do územia projektu SLOVENKA2 až po potok Bystrica – táto zmena umožní lepšie urbanistické a dopravné usporiadanie tejto časti územia. Okrem dopravy bude predĺžená ulica slúžiť aj pre peších a vznikne tu priestor pre rôzne formy zelene.
  • Popri zväčšení a revitalizácii hlavného Strieborného námestia dôjde k vytvoreniu aj druhého námestia v severnej časti projektu, s premostením pre chodcov a cyklistov smerom k ulici Cesta na amfiteáter. V budovách v blízkosti tohto priestoru vznikne živý parter s obchodíkmi, kaviarňami, reštauráciami s terasami a tiež tu bude situovaný hotel. Takáto skladba služieb vytvorí príjemný verejný priestor a podčiarkne mestský charakter novej štvrte.
  • Veľká pozornosť je venovaná skvalitneniu prostredia v blízkosti najcennejšej časti územia pozdĺž potoka Bystrica, konkrétne vybudovaniu promenády a oddychových zón v priamom kontakte s vodou. Cieľom je oživiť niekdajšiu tradíciu korzovania pri vode, ktoré bolo u Bystričanov veľmi obľúbené najmä na prelome 19. a 20. storočia. Vtedy bola aj vďaka banskobystrickému mecenášovi Teofilovi Stadlerovi vybudovaná promenáda pozdĺž Hrona.

Návrhu budúceho optimálneho dopravného riešenia územia predchádza komplexné dopravno-kapacitné posúdenie križovatiek Lazovná/Bottova, Bottova/Strieborné námestie a Strieborné námestie/T. Vansovej. Tieto posúdenia sa musia realizovať v nadväznosti na už rozpracované projekty mesta Banská bystrica (úprava križovatiek J. Kráľa/Tajovského pri parku a Lazovná/Medený Hámor/Laskomerská) ale tiež Banskobystrického samosprávneho kraja (dokončenie obchvatu Kostiviarska – prepojenie Sásovej na cestu 1. triedy č.59 E77). Cieľom všetkých opatrení je plynulejší prejazd týmito časťami mesta, zmenšenie alebo úplné odstránenie kolón a zníženie celkového dopravného zaťaženia v širšom centre mesta.

O PROJEKTE SLOVENKA2

Spoločnosť ARKON pripravuje konverziu areálu niekdajšej textilky na modernú mestskú štvrť, ktorá prirodzene rozšíri centrum Banskej Bystrice a vráti doteraz nevyužívaný priestor späť do života mesta. Na ploche viac ako 4 hektáre vznikne v niekoľkých etapách ucelená mestská štvrť SLOVENKA2 s jednotným architektonickým dizajnom, v ktorej bude zastúpené bývanie aj priestory na prácu, nákupy a voľný čas.

Transformáciou prejde aj Strieborné námestie, ktoré by sa z čisto tranzitného priestoru malo zmeniť na živé centrum spoločenského diania a zároveň atraktívnu vstupnú bránu nielen do novej štvrte ale aj centra mesta. Potok Bystrica dostane vynovené nábrežie a celú štvrť prepoja zelené priestory a priechodné vnútrobloky. Zámerom je tiež realizovať v území napojenie cyklochodníka, čím sa môže podporiť vytvorenie súvislej trasy po osi Hušták-SLOVENKA2 až po Medený hámor, s možným pokračovaním na Laskomerskú dolinu a sídlisko Severná.

Nechajte nám
na seba kontakt a majte všetky informácie o projekte ako prví.

*Záujemcov budeme kontaktovať s ponukami podľa poradia ako boli zaregistrovaní.

Ďakujeme

za Váš záujem o kúpu bytuzriadenie obchodnej prevádzkyprenájom kancelárií vo vznikajúcej štvrti SLOVENKA2 v srdci Banskej Bystrice.

S priateľským pozdravom.

Tím Arkon